Meteen naar de content

9,0 uit 130+ reviews ⭐⭐⭐⭐⭐

Deze week levering 3-5 werkdagen 🚚

98000+ tevreden klanten😁

  Privacy Policy

  Privacybeleid Crafterman

  http://www.crafterman.nl

  Over ons privacybeleid

  Crafterman geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

  verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van

  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

  derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

  Crafterman. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/04/2020, met het publiceren van een

  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

  deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw

  gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot

  de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webwinkelsoftware

  MijnWebwinkel

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw

  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander

  doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

  beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te

  verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

  opgeslagen.

  Webhosting

  MijnDomein

  Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens

  ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het

  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en

  organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te

  voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende

  technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

  zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

  vertrouwelijk.

  Payment processors

  Beoordelingen

  Verzenden en logistiek

  Facturatie en boekhouden

  Externe verkoopkanalen

  Doel van de gegevensverwerking

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

  verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

  tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Crafterman op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

  van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval

  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt

  daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

  tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

  termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

  wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

  verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

  die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

  opgeslagen.

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

  langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

  daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

  over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

  waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  door of in opdracht van Crafterman. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

  afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën

  van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U

  heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

  onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van

  mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Cookies

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens

  Crafterman

  Cruquiuszoom 51 2142 EW Cruquius Nederland  T E info@crafterman.nl

  Contactpersoon voor privacyzaken

  Gillian

  9,0 uit 130+ reviews

  Gratis bezorging vanaf €40.00,-

  Verslavend Leuk!

  Beste kwaliteit!